Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna II

Zdrowie Publiczne II°

Rok II Semestr IV

 

Osoby prowadzące:

dr hab. n. o zdr. Joanna Woźniak-Holecka

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu, m.in:

  • karty przedmiotu (cz. 1 i cz. 2),
  • harmonogram z wykazem tematów zajęć i nazwiskami osób prowadzących (tzw. program zajęć),
  • regulamin przedmiotu,

znajdują się w kursie/zespole MS Teams.

Link do kursu

 

 

 

 Punkty ECTS: 3

 

Liczba godzin Forma zaliczenia 
Typ studiów Godziny kontaktowe
Studia stacjonarne

Wykłady: 30h Zaliczenie z oceną  Egzamin
Seminaria: 25h
Ćwiczenia: 5h
Studia niestacjonarne

Wykłady: 18h Zaliczenie z oceną  Egzamin
Semianria: 12h
Ćwiczenia: 0h

 

 

 

W wyniku procesu kształcenia student zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie:

 

  • współczesnych problemów zdrowotnych oraz główne zagrożenia zdrowia ludności
  • współczesnych koncepcje promocji zdrowia, definicji pojęcia zdrowia jednostki i zdrowia populacji
  • działań instytucjonalnych na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym, potrafi przedstawić aspekty organizacyjne oraz wymogi praktyczne realizacji strategii i programów zdrowotnych na wybranych przykładach, w zakresie promocji, edukacji, jak i profilaktyki
  • wiedzy na temat działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

 

Wykaz zalecanej literatury:


Karski J.B., Praktyka i teoria promocji zdrowia, Cedetu, Warszawa, 2006,
Karski J.B., Promocja Zdrowia, Ignis, Warszawa, 1999
Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk C.W., Zdrowie Publiczne – wybrane zagadnienia, tom I,II, Vesalius, UJ Kraków, 2000
Piśmiennictwo uzupełniające
Kulik T.B., Latalski M., Zdrowie Publiczne, Czelej, Lublin, 2002
Marcinkowski J., Podstawy higieny, Wrocław, Volumed, 1997

 

Dane kontaktowe

Zaklad Promocji Zdrowia
ul. Piekarska 18 pok.011
41-902 Bytom
Sekretariat: 32 275 59 95